Chiều ngày 10/01/2020 chi bộ trường Mầm non Ninh Phú tổ chức đại hội đảng viên lần thứ III

Nhiệm kỳ 2020-2022