Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 12/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phát động phong trào thi đua "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016-2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 23/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

CHỈ THỊ

Về việc phát động phong trào thi đua "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020"

image001.gif

 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu hàng năm và cả giai đoạn 2016-2020 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển nhanh và bền vững, là tỉnh giàu đẹp của cả nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; doanh nghiệp trực thuộc tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tinh thần chủ động sáng tạo, tranh thủ thời cơ, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2016-2020 và hàng năm. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, nghị quyết, chương trình hành động của cấp mình. Cùng với việc tổ chức phát động, tổng kết phong trào thi đua chung hàng năm, cần phải quan tâm chú trọng phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung và hình thức phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị, nhất là ở các tập thể, đơn vị nhỏ, bảo đảm thiết thực và hiệu quả.

2. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể bám sát Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tiễn tại cơ quan, địa phương, đơn vị để chỉ đạo thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện đổi mới phong cách, tác phong công tác, lề lối làm việc của từng tập thể, cá nhân trong giải quyết công việc; tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; tập trung chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “Nói đi đôi với làm”, góp phần xây dựng “Chính phủ hành động, liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân”.

3. Tăng cường đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy nhà nước. Hướng các phong trào thi đua vào việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

4. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận của chính quyền; đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu và của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức chủ động nghiên cứu đề xuất các sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp các cấp, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả.

5. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, website... của các cơ quan, ban, ngành, địa phương về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về gương “Người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

6. Các cấp chính quyền cần có cơ chế, biện pháp hữu hiệu nhằm phát động và động viên toàn xã hội tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội và mỗi cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp cùng với các tổ chức Đảng triển khai thực hiện hiệu quả và thiết thực Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với những hình thức và nội dung phù hợp, gắn với từng nhóm đối tượng, đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Rà soát, xây dựng, công bố và tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. Xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét thi đua hằng năm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và mỗi cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức.

7. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các chương trình hành động, kế hoạch hoạt động... gắn với đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua kiểm tra, đánh giá nhằm phát hiện và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, dẫn đầu các phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Quan tâm công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

8. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 12 (qua Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng). Báo cáo sơ kết việc thực hiện Chỉ thị này trước ngày 31 tháng 12 năm 2018 và báo cáo tổng kết trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 05 năm (2016-2020).

9. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện Chỉ thị này; đề xuất khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH

 

Lê Đức Vinh